ISI-Kiinteistöt Oy, jossa Mikkelin insinöörit ry:kin on osakkaana, tarjoaa omistajayhteisöjensä jäsenille Kolin Kainalorannan huvilaa vuokrattavaksi edulliseen hintaan.

Työelämässä tulee vastaan asioita, jotka eivät tunnu olevan oikealla tolalla. Osaan näistä asioista yksilö voi vaikuttaa itse. Jotkin asiat ovat laaja-alaisempia, jolloin niiden korjaaminen saattaa tarvita muutoksen joko työehtosopimukseen tai lainsäädäntöön.

Työnantajat ovat järjestäytyneet. Järjestäytyminen on heidän lähtökohdistaan käyttökelpoinen keino vaikuttaa työnantajien yhteisten etujen kehittymiseen. Työnantajien organisaatio toimii eduskunnassa säädettyjen lakien puitteissa, joka takaa sen, että toiminta sinänsä on laillista.

Lait, myös työelämään liittyvät lait säädetään eduskunnassa.

Yleisen ja yhtäläisen äänioikeuden perusteella jokainen kansalainen voi vaikuttaa eduskunnan kokoonpanoon yhdellä äänellä. Tämä vaikuttaminen tehdään kerran neljässä vuodessa antamalla ääni parhaalle ehdokkaalle. Monet kansalaiset jättävät myös äänestämättä, he tyytyvät muiden tekemään ratkaisuun.

Suomalainen palkansaajien eläketurva (TEL) on ansiosidonnainen ja se perustuu työeläkevakuutukseen. Järjestelmä aloitettiin vuonna 1961, jolloin laki työntekijöiden eläkkeistä astui voimaan.

Työehtosopimusjärjestelmän katsotaan alkaneen ns. Tammikuun kihlauksesta vuonna 1940. Tuolloin elettiin Talvisodan aikaa. Työnantaja ja työntekijäkeskusjärjestöt sopivat siitä, että sodan jälkeen ryhdytään hoitamaan työmarkkina-asioita yhdessä sopimalla. Vuodesta 1946 lähtien työehtosopimuksia sitten onkin tehty.

Palkka on työtehtävien ohella työsuhteen keskeisin tekijä. Useimmille palkansaajille se on myös ainoa tulonlähde.

Palkkaan liittyy runsaasti tunnepohjaisia tekijöitä. Palkan suuruudella mitataan ainakin arvostusta, työn vastuullisuutta, vaativuutta ja työtuloksia.

Luottamusmiehen tehtävä on neuvotella ja sopia edustamansa henkilöstöryhmän ja sen jäsenten asioista työnantajan kanssa. Luottamusmies joutuu myös selvittämään työsuhteessa syntyneitä ongelmatilanteita, joista osa liittyy työhön ja osa työpaikan ihmissuhteisiin.

Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset muodostavat työsuhteen ehtojen ja työolosuhteiden perusnormit.

Perusnormien tavoitteena on taata koko henkilöstölle kohtuulliset työskentelyolosuhteet. Kun kaikki yritykset noudattavat samoja sääntöjä, niin mikään yritys ei saa ansaitsematonta kilpailuetua. Esimerkiksi vuosiloma kuuluu vuosilomalain mukaan kaikille. Mikään yritys ei saa hintakilpailuetua siksi, että se voisi välttää vuosilomasta aiheutuvat kustannukset.

Palkansaajan tärkein ja usein myös ainoa tulonlähde on työstä maksettava palkka. Kun työ syystä tai toisesta loppuu, loppuu myös palkanmaksu. Työ voi loppua kokonaan, jolloin työsuhde katkeaa, tai tilapäisesti, jolloin henkilö joutuu lomautetuksi.

Työyhteisö muodostuu ihmisistä, heidän ponnisteluistaan ja keskinäisestä kanssakäymisestään. Ihmisten muodostamassa yhteisössä asiat tapahtuvat myös inhimillisesti, tehdään hyviä juttuja mutta myös virheitä. Kaikki yksilöt eivät tule kaikkien kanssa toimeen, toisiin luotetaan ja toisiin ei.