Luottamusmiehen tehtävä on neuvotella ja sopia edustamansa henkilöstöryhmän ja sen jäsenten asioista työnantajan kanssa. Luottamusmies joutuu myös selvittämään työsuhteessa syntyneitä ongelmatilanteita, joista osa liittyy työhön ja osa työpaikan ihmissuhteisiin.

Luottamusmies on linkki työnantajan ja henkilöstöryhmän välillä. Luottamusmiehen asialista riippuu kulloisestakin yrityksen taloudellisesta tilanteesta. Kun yrityksellä menee hyvin voidaan henkilöstön etuja kohentaa, mutta kun yrityksellä menee huonosti hoidetaan YT -neuvotteluita ja käsitellään irtisanomisia. Luottamusmiehen tehtävään kuuluu myös neuvotella uusissa työehtosopimuksissa mainitut paikallisesti sovittavat asiat.

Luottamusmiehen tehtävä on vaativa, hänen on ajettava edustamansa henkilöryhmän etua kaikissa tilanteissa. Asiasta riippuen luottamusmies voi joutua olemaan työnantaja kanssa kovastikin eri mieltä. Näiden tilanteiden varalta ja että tasavertainen neuvottelutilanne säilyisi, luottamusmiehellä pitää olla muita henkilöstöryhmän jäseniä parempi työsuhdeturva.

Luottamusmiehen tehtävän tulokselliseen hoitoon tarvitaan myös hänen edustamansa henkilöstöryhmän täysi tuki. Luottamusmiehen valinta, johon kaikki kyseisen henkilöstöryhmään kuuluvat voivat osallistua, on ryhmän selvä luottamusta osoittava kannanotto. Vaalien jälkeen luottamus riippuu luottamusmiehen saavuttamista tuloksista.

Lainsäädännön ja työehtosopimusten määräykset koituvat työntekijän eduksi vasta sitten kun niitä työpaikoilla noudatetaan. Työntekijäliitot kouluttavat luottamusmiehensä soveltamaan oikein annettuja määräyksiä. Työnantajaliitot toimivat samoin työnantajapuolella. Ei ole kovinkaan harvinaista, että lakien ja määräysten tulkinnoista osapuolilla on eriävä näkemys.

Työntekijäjärjestöjen tavoitteena on ylläpitää ja kehittää luottamusmiesjärjestelmää siten, että luottamusmies voi toimia kaikissa olosuhteissa henkilöstöryhmänsä edustajana ja että työpaikoilla sovelletaan lakeja ja määräyksiä oikein. Tehtävän hoito edellyttää aina tarpeellisten tietojen saamista sekä työnantajalta että edustamaltaan henkilöstöryhmältä.

Järjestäytynyt työntekijä tukee jäsenyydellään sopimusjärjestelmää, luottamusmiestä ja lakien ja määräysten oikeaa soveltamista työpaikoilla.

Järjestäytymätön työntekijä ei tue sopimusjärjestelmää ja luovuttaa lakien ja määräysten tulkintaoikeuden työnantajalle, joka tekee nämä tulkinnat omien etujensa mukaisesti.

Työnantaja on jo järjestäytynyt eikö Sinunkin pitäisi?